Freiburg-Appellen
Freiburg-Appellen är ett upprop som redan i oktober 2002 startades av läkare i Tyskland. 1000 läkare stod bakom uppropet. Det utmynnar bl a i krav på oberoende forskning, sänkta gränsvärden och ansvarsfulla beslut och rekommendationer. Originalet kan läsas på www.elektrosmognews.de/Freiburger_Appell.pdf
Svensk översättn. Ragnar Forshufvud


Djupt oroade för våra medmänniskors hälsa vänder vi oss, etablerade läkare av alla inriktningar, speciellt miljömedicin, till läkarkåren, till ansvariga för hälsofrågor och politik, liksom till allmänheten.
Vi har under de senaste åren iakttagit en dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar, i synnerhet

 • Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn (t.ex. hyperaktivitet).
 • Skenande blodtryck, som blir allt svårare att påverka med mediciner
 • Hjärtarytmier
 • Hjärtinfarkt och apoplexi (stroke) hos allt yngre människor
 • Hjärndegenerativa sjukdomar (t.ex. Alzheimers syndrom) och epilepsi
 • Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer.

Vi iakttar dessutom allt oftare olika störningar, ofta felaktigt uppfattade som psykosomatiska, nämligen
• huvudvärk och migrän
• kronisk utmattning
• inre oro
• sömnlöshet och trötthet på dagen
• öronsus
• infektionsbenägenhet
• nerv- och mjukdelssmärtor, som inte kan förklaras med normala orsaker,
för att bara nämna de mest påfallande symptomen.

Eftersom vi i regel känner våra patienters boendemiljö och vanor ser vi, särskilt efter målinriktad utfrågning, allt oftare ett tydligt samband i rum och tid mellan insjuknandet och början av en strålningsbelastning, exempelvis i form av
• installation av en mobilbasstation i patientens närmaste omgivning
• intensivt mobiltelefonerande
• anskaffandet av en sladdlös telefon typ DECT i eget hus eller i grannskapet.

Vi kan inte längre tro på rent slumpartade sammanträffanden, ty
• alltför ofta iakttar vi en påfallande anhopning av vissa bestämda sjukdomar i områden eller bostäder med stark strålning
• alltför ofta förbättras sjukdomen, eller försvinner månads- eller årslånga besvär på relativt kort tid efter reducering eller eliminering av strålningen i patientens miljö
• alltför ofta bekräftar dessutom byggnadsbiologiska mätningar osedvanligt hög elektromagnetisk strålningsintensitet på platsen.

På grund av våra dagliga erfarenheter betraktar vi den 1992 införda och numera yttäckande mobiltelefonin och de sedan 1995 saluförda sladdlösa telefonerna enligt DECT-standard som en av de viktiga orsakerna till denna ödesdigra utveckling! Dessa pulsade mikrovågor kan ingen längre helt komma undan. De förstärker inverkan av redan befintlig kemisk och fysikalisk miljöpåverkan, belastar därutöver immunsystemet och kan få kroppens sista försvarsmekanismer att sluta fungera.

Gravida, barn, ungdomar, gamla och sjuka är särskilt utsatta. Våra terapeutiska bemödanden för återställande av hälsan blir allt oftare utan framgång.
Ty denna strålning som pågår 24 timmar om dygnet och tränger in överallt, även i barn- och sovrum, som vi betraktar som ytterst viktiga platser för avspänning, regeneration och läkning, orsakar oavbruten stress och förhindrar den återhämtning och vila som är absolut nödvändig.

I betraktande av denna oroande utveckling ser vi det som vår plikt att föra ut våra iakttagelser till offentligheten, särskilt sedan vi fått höra att tyska domstolar betraktar risker med mobiltelefoni som ”rent hypotetiska” (se domar utfärdade under våren 2002 av författningsdomstolen i Karlsruhe och förvaltningsdomstolen i Mannheim).

Det som vi upplever i vår vardagliga praktik är allt annat än hypotetiskt! Vi ser det ökande antalet kroniskt sjuka också som en följd av en oansvarig gränsvärdespolitik, som i stället för att ha som mål att skydda befolkningen, både för kortvarig och i synnerhet för långvarig bestrålning, underkastar sig diktat av en teknologi som man sedan länge har förstått vara farlig. Det är för oss början på en utveckling som måste tas på stort allvar och som hotar hälsan för många människor.

Vi låter oss inte längre lugnas med fler verklighetsfrämmande forskningsresultat, som, efter vad erfarenheten visar, ofta påverkas av industrin, medan beviskraftiga studier ignoreras. Vi anser det ytterst angeläget att man handlar nu! Som läkare är vi framför allt företrädare för våra patienter. I deras intresse, vars rättighet till liv och oskadad hälsa nu sätts på spel, vädjar vi till de ansvariga inom politik och hälsovård:
Understöd med allt ert inflytande våra krav enligt nedan.

 • Nya biologiskt oskadliga kommunikationstekniker med en från ekonomiska intressen fristående prövning av riskerna innan de införs, och som omedelbar åtgärd och övergångsarrangemang:
• Radikal sänkning av gränsvärden, sändeffekter och strålningsexponering till en biologiskt försvarbar nivå, speciellt i sovrum.
• Ingen fortsatt utbyggnad av mobiltelefonin, så att inte strålningen återigen blir mångfaldigt starkare.
• Medbestämmanderätt för kommunerna och deras invånare vid planering av antennernas placering, vilket borde vara en självklarhet i en demokrati.
• Upplysning av befolkningen och speciellt mobilanvändare om hälsorisker med elektromagnetiska fält, vilket kommer att leda till mer medveten användning, mobilförbud för barn och begränsning av ungdomars
telefonerande.
• Förbud mot mobilanvändning och DECT-telefoner i barndaghem, skolor, sjukhus, ålderdomshem, möteslokaler, teater- och konsertlokaler, offentliga byggnader och kollektivtrafik, analogt med rökförbudet.
• Mobilfria zoner (ingen mobilanvändning, inga basstationer) analogt med bilfria områden.
• Omarbetning av DECT-standarden för sladdlösa telefoner med målsättning att reducera strålningsintensiteten och begränsa den till den tid då samtal pågår, samt att undvika den biologiskt särskilt skadliga pulsningen.
• Av industrin oberoende forskning som tar hänsyn till alla de kritiska forskningsresultat som finns tillgängliga, och till de iakttagelser vi har gjort som läkare.

Undertecknat av 1000 läkare april 2003;  IGUMED har adress Bergseestr. 57,
D-797 13 Bad Säckingen
Tel: 0049-7761-913490, Fax 0049-7761-913491:  e-post: igumed@gmx.de

(IGUMED = Interdisciplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e.V. (Tvärvetenskaplig förening för miljömedicin).

Upp

 

Berit Elisabets startsida

Elsmog-startsida
Forskning