Omfattande forskning


Trots vad svenska myndigheter, inklusive Statens strålskyddsmyndighet (SSM hävdar finns det mängder av studier som visar på att mikrovågor och elektromagnetisk strålning påverkar levande organismer, inklusive människan, negativt.

På nätet finns massor av information att hämta, mest på engelska och tyska, men mycket även på svenska. Ta dig t ex tid att läsa den s k Freiburg-Appellen, ett upprop som startades av läkare i Tyskland. Snart hade 1000 läkare ställt sig bakom och skrivit under uppropet. Originalet kan läsas på www.elektrosmognews.de/Freiburger_Appell.pdf. En svensk översättning har gjorts av Ragnar Forshufvud, klicka här.
 


Exempel på gjorda studier:

REFLEX
För några år sedan finansierade EU större delen av ett stort riskbedömningsprojekt, den s.k. REFLEX-studien. Den genomfördes under ledning av professor Franz Adlkofer, München och involverade forskare från Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Frankrike och Tyskland.
Resultaten är inte entydiga, men alarmerande. Bland annat skadar strålningen arvsmassan i levande celler från djur och människor.
Professor Hugo Rüdiger från Wien skriver: ”Vi visar att effekterna är beroende av celltyp, exponeringstid samt om exponeringen är i intervaller. De tidigare studier där man inte sett någon liknande effekt baseras på enbart lymfocyter och kontinuerlig exponering.”
Han menar utifrån sina resultat att mobilen endast bör användas när det är absolut nödvändigt.
I sin kommentar skriver den finske forskaren professor Dariusz Lesczynski bland annat att funna stressproteiner förutom att bidra till uppkomst av cancer också kan öka cancercellers resistens mot cancermediciner.
REFLEX-studien är kanske inte invändningsfri, men resultaten är i sig så alarmerande att det är obegripligt att politiker och myndigheter fortsätter att ”sopa den under mattan”. Den är helt enkelt för obekväm, den visar inte alls det man ville att den skulle visa.
Etablissemanget resonerar alldeles uppenbart som så, att om en hypotes inte bekräftas är det inte fel på hypotesen, utan på resultatet. Eller, som officeren sade - om jag säger att den där granen är en tall, så ÄR den där granen en tall!
Läs gärna vad som skrevs i Ny Teknik för ett tag sedan!


Fler exempel:

Dr Gerard Hyland vid University of Warwick är en av många forskare som hävdar att dagens tillåtna strålningsnivåer är på tok för höga. Strålningen påverkar arkitekturen hos viktiga molekyler som DNA och olika enzymer  och även kroppens egna elektriska signaler som bland annat styr cellers och hjärnans funktion. Han finner en oroväckande samstämmighet mellan de forskningsresultat som framkommit de senaste 30 åren och de problem som rapporteras från människor som vistas i närheten av GSM-stationer.
Om motsvarande osäkerhet skulle gälla en medicins eventuella hälsorisk så skulle medicinen aldrig tillåtas. 

Roger Santini är en fransk forskare som skrivit en bok i ämnet, tyvärr inte tillgänglig på svenska (Téléphones et stations rélais, danger?) Han konstaterar i sin bok att rapportering om riskerna med mikrovågsstrålning ingalunda är ny. Vetenskapliga rapporter om biologiska effekter har presenterats under mer än 50 år. Bland annat har noterats fortplantningsstörningar, ökad cancerrisk, DNA-brott m.m.
Han beskriver också hur hur personer som använder mobiltelefoner flitigt eller bor nära basstationer (vilket väldigt många av oss faktiskt gör!) drabbas av samma symtom som rapporterades redan på 1960-talet. Då handlade det om militär personal som under en längre tid utsattes för mikrovågor. Då rapporterades symtomen i östländer. En amerikansk bekräftelse på samma symtom vid liknande teknik kom 1998.  Symtomen uppges vara trötthet, irritabilitet, huvudvärk, illamående, aptitlöshet, hjärtfrekvensrubbningar, blodtrycksvariationer och sömnstörningar.
Elöverkänsliga uppvisar samma symtom.
Mer kan du läsa på Vågbrytarens hemsida (Medlemsblad nr 3, bokrecensioner).
Santini har presenterat flera studier och även publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Han är en pionjär inom området och har självfallet utsatts för både kritik och enligt egen utsago även påtryckningar från indistriföreträdare. (Källa bl a Miljömagasinet, -03).

Neil Cherry från Lincoln University i Nya Zeeland har funnit att hälsorisker föreligger långt under de internationellt fastställda riktlinjer som ställs upp av myndigheterna även i Sverige. Drygt 150 forskarrapporter har han gått igenom.
Ur Miljömagasinet: ... Bland annat har man studerat hur melatoninnivåerna förändrades hos människor boende runt kortvågssändarna i Schwarzenburg i Schweiz. Människorna runt sändarna led av sömnstörningar, nervositet, svaghet och trötthet, huvud- och ledvärk. Efter det att sändaren stängts av 1998, steg melatoninnivåerna hos de boende igen.
Melatonin är ett mycket viktigt hormon. Det är det hormon som gör att vi sover bra, men det har även med inlärningsfunktionen att göra. Det skyddar mot fria radikaler och har därmed egenskaper som skyddar mot cancer och för tidigt åldrande. Melatonin är även viktigt för ett gott immunsystem och det hjälper till att skydda embryot.

Upp

Ett otal rapporter

I själva verket finns mängder av rapporter som borde utgöra varningssignaler även för industri, myndigheter och politiker. En svensk forskare som vägrar tiga är tex professor Olle Johansson vid Karolinska institutet. Åtskilliga rapporter har han publicerat, ibland har studierna gjorts i samarbete med kollegor som även de har noterat larmsignalerna. Han arbetar oförtrutet vidare och står upprätt trots alla kalla vindar.
 

Ett svenskt exempel:
Hallberg Ö, Johansson O, "Malignant melanoma of the skin - not a sunshine
story!", Med Sci Monit 2004; 10: CR336-340
Studien år publicerad i den vetenskapliga tidskriften "Medical Science Monitor", med stöd av bl.a. Karolinska Institutet, Cancer- och Allergifonden, Sif och TCO Development.

Här sammanfattningen i svensk översättning
"
En tidigare studie av förekomsten av malignt melanom i Sverige, Norge, Danmark och USA visade på ett starkt samband mellan ökande antal fall av melanom och introduktionen av FM-radio vid frekvenser som kan ge resonans i kroppen. Syftet med denna studie var att granska dödlighet och förekomst av malignt melanom i Sverige och dess tidsmässiga samband med ökningen av ”solresor” och introduktionen av FM-radio och TV.
Officiell och publicerad statistik samlades in och åskådliggjordes grafiskt. Data bestod av antal fall av malignt melanom, antal dödsfall, statistik över charterresor, och beskrivning av utbyggnaden av FM-radion i alla län. Ett tydligt tidssamband mellan utbyggnaden av FM- och TV-sändare upptäcktes medan ökningen av antalet ”solresor” inte startade förrän sju år efter trendbrottet för melanom 1955.
Län där FM-sändningarna inte startade förrän flera år efter 1955 behöll en stabil dödlighet i melanom under de mellanliggande åren. Ökningen av antalet fall och dödlighet i melanom i huden kan inte uteslutande förklaras med ökad exponering för UV-strålning från solen.
Vi drar slutsatsen att ständig störning av cellernas reparationsmekanismer genom kroppsresonanta elektromagnetiska fält verkar förstärka den cancerframkallande effekt som är resultatet av cellskador orsakade t.ex. av UV-strålning."

Ordförklaring Nationalencyklopedin: ”Malignt melanom, en malign tumör som uppstår från de pigmentbildande cellerna i kroppen, melanocyterna. Tumören är vanligast i huden men kan uppstå även på andra ställen där pigmentceller finns, t.ex. i ögat.” Malign betyder elakartad.

Den kompletta engelska texten kan hämtas här: http://www.MedSciMonit.com/pub/vol_10/no_7/4321.pdf
 

Upp

Sterila möss
Redan 1997 visade forskarna N Magras och T D Xenos att möss blev sterila genom närheten till radio- och TV-master.
Försöken utfördes i den grekiska byn Chortiatis, dels ute i det fria, dels i laboratorium. Undersökningen beskrivs bl a av Vågbrytaren Stockholm. Klicka här!
En del möss flyttades till byns skola. Fem månader efter den första parningen hade de mest bestrålade mössen i skolan bara fått någon enstaka unge vid de senaste parningarna. Normalt skulle de få åtta ungar per kull.
I laboratoriet utsattes mössen för betydligt lägre strålning, men efter sex månader var de trots den lägre strålningen oåterkalleligen sterila.

Från Läkarstämman nov 2005
(Källa: Ny Teknik)
Råttors hjärnceller dör
Leif G Salford, forskare och professor i neurokirurgi vid Lunds universitet, har studerat hur råttor reagerar vid exponering av elektromagnetiska fält. Det handlar om mycket låg strålning.
Redan efter 28 dagar börjar hjärnceller att dö. Vid tidigare försök har motsvarande förändringar upptäckts först efter 50 dagar.
Leif Salfords resultat kommer inom kort att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, säger han.

Nog kan man fundera - förändringarna uppträder alltså vid exponering av riktigt låga stråldoser, vid värden som ligger långt, långt under de som finns vid en mobiltelefons antenn. En mobiltelefon i fickan – nej tack, inte numera!

Upp

 Berit Elisabets startsida

Elsmog-startsida
1000 läkares appell